Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект за обект: "Жилищна сграда бл. 79, находяща се в УПИ II-за ПК, комплекс "Захарна фабрика", кв. 15, м. НПЗ "Захарна фабрика", с идентификатор 68134.1200.363.1, район "Илинден".  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 70433

Номер: 1000583

Дата на публикуване: 10/08/2020

„ Поддържане на зелени площи, междублокови пространстваи благоустройствени дейности на територията на СО - район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 978377

Номер: 1000564

Дата на публикуване: 26/05/2020

Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 976987

Номер: 1000559

Дата на публикуване: 13/05/2020

„Проектиране,  упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително монтажни работи за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 966686

Номер: 1000551

Дата на публикуване: 19/03/2020

„Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 952024

Номер: 1000533

Дата на публикуване: 31/12/2019

„Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства, детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община - район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095582

Номер: 8

Дата на публикуване: 27/12/2019

«Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ№51 «Щурче», гр. София, район  «Илинден», ул. «Цар Симеон» №271»

Уникален номер в Регистъра на АОП: 951525

Номер: 1000532

Дата на публикуване: 27/12/2019

 „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 951309

Номер: 1000529

Дата на публикуване: 23/12/2019

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095555

Номер: 7

Дата на публикуване: 23/12/2019

Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община-район "Илинден"  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095327

Номер: 6

Дата на публикуване: 13/12/2019

 „Дейности по благоустройствени мероприятия и ремонти в междублокови пространства на територията на Столична община - район Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 927626

Номер: 1000489

Дата на публикуване: 12/08/2019

"Строително-ремонтни работи по сградата и дворното пространство на 3-то СУ "Марин Дринов"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090894

Номер: 1000485

Дата на публикуване: 31/07/2019

„Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Ремонт на 2 (два) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“ и ж.к. „Илинден“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Ремонт на 3 (три) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 922172

Номер: 1000480

Дата на публикуване: 15/07/2019

„Ремонт на паркингите пред бл. 382 и бл. 383 в ж.к. „Света Троица“  и  направа на вертикална планировка около сградата на НПКСБ /Национална потребителска кооперация на слепите в България/, находяща се в ж.к. „Гевгелийски“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090089

Номер: 4

Дата на публикуване: 09/07/2019

Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 915733

Номер: 6

Дата на публикуване: 10/06/2019

„Ремонт на спортна площадка, находяща се в гр. София,  ж.к. “Илинден“ до  бл.118“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088752

Номер: 1000463

Дата на публикуване: 31/05/2019

“Ремонт на ограда на   двора на   ОУ № 43 „Христо Смирненски“ находящо се  на територията  на Столична община район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088474

Номер: 2

Дата на публикуване: 21/05/2019

Доставка на мебели и оборудване за нуждите на сграда, предназначена за детско заведение, находяща се в гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш", м. НПЗ "Захарна фабрика", кв.8, УПИ II

Уникален номер в Регистъра на АОП: 908850

Номер: 3

Дата на публикуване: 23/04/2019

„Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства  на територията на Столична община – район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 908326

Номер: 1000449

Дата на публикуване: 19/04/2019

Предмет на поръчката:„Ремонтни работи и текуща поддръжка на  пътните съоръжения на  територията на Столична община – район „Илинден“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086259

Номер: 1

Дата на публикуване: 28/02/2019

“Проектиране, изграждане и авторски надзор на футболно игрище при блок 135, ж. к. „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9081630

Номер: 1000395

Дата на публикуване: 08/10/2018

Дейности по ремонти и благоустрояване на междублоковите пространства на територията на СО район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078375

Номер: 3

Дата на публикуване: 11/07/2018

Инженеринг –проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на  шест детски площадки на територията на СО район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9075981

Номер: 2

Дата на публикуване: 14/05/2018

Доставка на хранителни продукти и консерви за детските заведения на територията на СО Район "Илинден" по обособени позиции: 1. " Доставка на месни, млечни продукти, яйца и риба, хляб, зърнени храни и варива" 2. "Доставка на консерви"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 845988

Номер: 1000355

Дата на публикуване: 14/05/2018