Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Разчистване на отпадъци и земни маси натрупани върху участък от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и обръщало (кръгово кръстовище) за район „Банкя“ – СО и извозване до депо”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093124

Номер: 100079

Дата на публикуване: 04/10/2019

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0010

Номер: 100078

Дата на публикуване: 17/09/2019

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително -монтажни работи за благоустрояване и озеленяване на УПИ I - ,,за озеленяване'', кв.32А и УПИ II - ,,за озеленяване '', кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин'' - 10 м.р. , гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0009

Номер: 100077

Дата на публикуване: 09/08/2019

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на две футболни игрища на територията на СО район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089988

Номер: 100076

Дата на публикуване: 05/07/2019

„Подобряване на енергийната ефективност на 79 СУ "ИНДИРА ГАНДИ" гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0007

Номер: 100074

Дата на публикуване: 08/04/2019

"Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на  ДГ № 31, находяща се в гр. София, район "Люлин"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0006

Номер: 100073

Дата на публикуване: 20/03/2019

„Осигуряване на физическа и техническа охрана на детските градини, находящи се  на територията на район „Люлин“, за срок от  3 години“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0005

Номер: 100072

Дата на публикуване: 08/03/2019

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община -  район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9085730

Номер: 100071

Дата на публикуване: 18/02/2019

„Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“ през 2019 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9085405

Номер: 100070

Дата на публикуване: 06/02/2019

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“; Обособена позиция №2 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023“, вх. Б“; Обособена позиция №3 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 016 (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №4 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 023, вх. Б (по обособена позиция 2)”; Обособена позиция №5 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“ (по обособена позиция 1)”;Обособена позиция №6 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023, вх. Б  (по обособена позиция 2)”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0012

Номер: 100065

Дата на публикуване: 06/12/2018

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083430

Номер: 100064

Дата на публикуване: 23/11/2018

"Доставка на топлинна енергия за  нуждите на Столична община - район "Люлин" и на детските градини на територията на района (ДГ 152, ДГ 22, ДГ 31, ДГ 32, ДГ 35, ДГ 47, ДГ 55, ДГ 64, ДГ 68, ДГ 73, ДГ 86 , ДГ 95, ДГ 200, ДГ 101, ДГ 139 централа и филиал и ДГ 57)"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0011

Номер: 100062

Дата на публикуване: 14/09/2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0009

Номер: 100059

Дата на публикуване: 03/07/2018

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0008

Номер: 100058

Дата на публикуване: 26/06/2018

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на   детски площадки на територията на СО район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9077561

Номер: 100057

Дата на публикуване: 21/06/2018

„Пристройка (физкултурен салон)  към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ Ι-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0007

Номер: 100056

Дата на публикуване: 08/06/2018

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0006

Номер: 100054

Дата на публикуване: 30/05/2018

„Реконструкция на отоплителната инсталация на всички корпуси и ремонтно-възстановителни работи на учебен корпус А на 27 СОУ /27СУ/, във връзка с реконструкцията на отоплителната инсталация, съгласно изготвеното енергийно обследване през 2012г.”, в УПИ II-за училище, с идентификатор по КК и КР 68134.4360.408, кв. 10, м. "Люлин-6м.р.", гр. София, ул. "Полк. Никола Попов" № 4, ж.к. "Люлин"- 6 м.р.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0005

Номер: 100053

Дата на публикуване: 04/05/2018

„Конструктивни укрепвания и възстановяване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0004

Номер: 100052

Дата на публикуване: 16/04/2018

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106“; Обособена позиция №2 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106 (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №3 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106 (по обособена позиция 1)”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0002

Номер: 100050

Дата на публикуване: 04/04/2018

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община -  район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9072390

Номер: 100047

Дата на публикуване: 23/01/2018