Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Към актуални обществени поръчки Вътрешни правила за обществени поръчки
„Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0008

Номер: 100075

Дата на публикуване: 12/04/2019

„Доставка на пресни, замразени и консервирани плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини на територията на СО - район „Люлин““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0004

Номер: 100069

Дата на публикуване: 16/01/2019

„Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО - район „Люлин““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0003

Номер: 100068

Дата на публикуване: 14/01/2019

“Доставка на месо и месни продукти за нуждите на детските градини на територията на СО - район "Люлин””

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0002

Номер: 100067

Дата на публикуване: 10/01/2019

„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на детските градини на територията на СО - район “Люлин””

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0001

Номер: 100066

Дата на публикуване: 08/01/2019

„Изготвяне на инвестиционен проект за ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ПЕТ ГРУПИ в УПИ IV- за детска градина, кв. 6 и   кв.”Филиповци'', с адрес: гр. София, кв.Филиповци, ул. “Поручик Хранов” № 5, район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083080

Номер: 100063

Дата на публикуване: 14/11/2018

„Подобряване на енергийната ефективност на 79 СУ "ИНДИРА ГАНДИ" гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0010

Номер: 100061

Дата на публикуване: 23/07/2018

„Дейности по благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублоковите пространства на територията на СО - район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 100060

Дата на публикуване: 20/07/2018

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0008

Номер: 100058

Дата на публикуване: 26/06/2018

„Пристройка (физкултурен салон)  към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ Ι-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0007

Номер: 100056

Дата на публикуване: 08/06/2018

“Изготвяне на инвестиционни проекти за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на конструкцията на сгради от образователната инфраструктура на територията на район „Люлин“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на инвестиционен проект за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на конструкцията на ДГ № 64 „1 юни”, находяща се в гр. София,  ж.к. "Люлин – 7м.р.", ул. „Полк. Стоян Топузов“ № 7” и Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на инвестиционен проект за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на конструкцията на ДГ № 68 „Ран Босилек”, находяща се в гр. София, ж.к. "Люлин" – 7м.р., ул. „Иван и Стиляна Параскевови” № 5“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9076773

Номер: 100055

Дата на публикуване: 04/06/2018

„Конструктивни укрепвания и възстановяване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0004

Номер: 100052

Дата на публикуване: 16/04/2018

„Пристройка (физкултурен салон)  към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ Ι-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0003

Номер: 100051

Дата на публикуване: 05/04/2018

„Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на  територията на Столична община – район „Люлин“ през 2018 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074497

Номер: 100049

Дата на публикуване: 02/04/2018

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0001

Номер: 100048

Дата на публикуване: 29/01/2018

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9071170

Номер: 100046

Дата на публикуване: 05/12/2017

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на конструкцията и за повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктурана територията на район „Люлин“ по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Изготвяне на работен инвестиционен проект за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на конструкцията на ДГ № 101 „Ябълкова градина“ /бивша ЦДГ №13/, находяща се в гр. София,  ж.к. “Люлин“-1 м.р., кв.77, УПИ I- за ОДЗ, ул. “Фортов път” №2“; 2. Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на работен инвестиционен проект за повишаване на енергийната ефективност на 97 СОУ “Братя Миладинови”,  район Люлин, ж.к. “Люлин-5”, кв. 14,  УПИ III, ул. 504, гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069975

Номер: 100045

Дата на публикуване: 03/11/2017

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г”; Обособена позиция №2 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“  № 138, бл. В“; Обособена позиция №3 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №4 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“  № 138, бл. В (по обособена позиция 2)”; Обособена позиция №5 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №6 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“  № 138, бл. В (по обособена позиция 2)”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-0007

Номер: 100044

Дата на публикуване: 27/10/2017

“Вътрешно обзавеждане на десет групи от 35 ДГ „Щастливо детство“, находящо се в гр. София,  район „Люлин“, ул.  „Георги Икономов“ № 6 - II м. р.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-0006

Номер: 100043

Дата на публикуване: 04/09/2017

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община – район„Люлин”, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015 г.” по обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-0005

Номер: 100042

Дата на публикуване: 30/08/2017

„Благоустройство, вертикално планиране и изграждане на комбинирана детска площадка на междублоково пространство при блокове 361, 362 и 363, находящи се в УПИ II, кв. 52,  местност "ж.к. Люлин-3 м.р.", по плана на гр. София“ – ВТОРИ ЕТАП: „Паркоустройство: доставка, внасяне и разстилане на хумусна почва, доставка и засаждане на растителност и оборудване с паркова мебел“ и ТРЕТИ ЕТАП: „Изграждане на комбинирана детска площадка за деца от 3 до 12 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066920

Номер: 100041

Дата на публикуване: 03/08/2017

„Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност – подмяна на дограма на 37 СУ „Райна Княгиня“ – ул. „Луи Пастьор“ № 1,  ж. к. „Люлин“ – 10 м.р., гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066233

Номер: 100040

Дата на публикуване: 13/07/2017

"Вътрешно обзавеждане на десет групи от 35 ДГ „Щастливо детство“, находящо се в гр. София,  район „Люлин“, ул.  „Георги Икономов“ № 6 - II м.р.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-0004

Номер: 100039

Дата на публикуване: 11/07/2017

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община - район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065119

Номер: 100037

Дата на публикуване: 09/06/2017

„Текуща поддръжка на улична мрежа и/или пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065120

Номер: 100038

Дата на публикуване: 09/06/2017

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-003

Номер: 100035

Дата на публикуване: 25/04/2017

„Реконструкция на детска и спортни площадки в УПИ II-за спорт и КОО /ПИ с идентификатор по КК 68134.4356.95/, кв.76, м. „Люлин – 1 м.р.“ по плана на гр. София – етапно изпълнение - III етап – Реконструкция на спортна площадка – футболно игрище”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063681

Номер: 1000036

Дата на публикуване: 25/04/2017

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на  oбшински сгради на територията на СО район „Люлин“ по четири обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-0002

Номер: 100034

Дата на публикуване: 24/04/2017

Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на  територията на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 100033

Дата на публикуване: 28/02/2017

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9061703

Номер: 100032

Дата на публикуване: 22/02/2017

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект:„Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2017-0001

Номер: 100031

Дата на публикуване: 20/02/2017

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 100030

Дата на публикуване: 30/11/2016

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на 35 ОДЗ - 2-ри ЕТАП – ГРАДИНСКИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, КОРПУСИ "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Ж", "З" и " З' ", УПИ II за ОДЗ, кв.31, улица 214, ж.к. „Люлин - 2м.р.“, гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2016-0003

Номер: 100029

Дата на публикуване: 31/10/2016

„Обновяване за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2016-0002

Номер: 100028

Дата на публикуване: 09/08/2016

  „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в IV, V, VI и VIIм.р.“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053857

Номер: 100027

Дата на публикуване: 24/06/2016

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в IV, V, VI и VII м.р.”  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9051819

Номер: 100026

Дата на публикуване: 29/03/2016

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура за сградата на 90 СОУ Генерал Хосе Де Сан Мартин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2016-0001

Номер: 100025

Дата на публикуване: 22/03/2016

 „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти от образователната инфраструктура на територията на район „Люлин”, по четири обособени позиции:

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050634

Номер: 100024

Дата на публикуване: 22/02/2016

“Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на 79 СОУ в УПИ XIII - за училище, с идентификатор по КК 68134.4360.264,  кв.4,  м. Люлин - 7 м.р. по плана на град София,  адрес: ул. „Полк. Стоян Топузов“, ж.к. Люлин - 7 м.р., съгласно констатации в конструктивно обследване от юли, 2012 г.”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050246

Номер: 100023

Дата на публикуване: 09/02/2016

  „Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на СО - район „Люлин”  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050085

Номер: 100022

Дата на публикуване: 03/02/2016

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9048702

Номер: 100021

Дата на публикуване: 08/12/2015

„Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински детски заведения, находящи се  на територията на район „Люлин“, за срок от  3 години“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0007

Номер: 100019

Дата на публикуване: 22/07/2015

„Изграждане на два броя стрийт фитнес площадки на открито в УПИ II - за спорт и КОО,  кв. 76, м. “ж.к. Люлин-1м.р.“ и в УПИ ХI - за озеленяване в режим на ТГО и същ. техн. инфраструктура,  кв. 10, м. “ж.к. Люлин-4м.р.“, по плана на гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9044138

Номер: 100020

Дата на публикуване: 22/07/2015

“Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на 79 СОУ в УПИ XIII - за училище, с идентификатор по КК 68134.4360.264, кв.4, м. Люлин - 7 м.р. по плана на град София, адрес: ул. „Полк. Стоян Топузов“, ж.к. Люлин - 7 м.р., съгласно констатации в конструктивно обследване от юли, 2012 г.”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0006

Номер: 100018

Дата на публикуване: 30/06/2015

„Доставка на хранителни  продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0005

Номер: 100017

Дата на публикуване: 12/06/2015

„Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински детски заведения, находящи се на територията на район „Люлин“, за срок от 3 години“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0004

Номер: 100016

Дата на публикуване: 10/06/2015

"Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сгради от образователната инфраструктура в район „Люлин“, по пет обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0003

Номер: 100015

Дата на публикуване: 15/05/2015

„Косене и почистване на  зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р. и кв. Република“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0002

Номер: 100014

Дата на публикуване: 30/04/2015

„Ремонтни дейности в сгради от образователната инфраструктура на район „Люлин“, по три обособени позиции:

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9041106

Номер: 100013

Дата на публикуване: 23/04/2015

“Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община – район „Люлин“ и на общинските детски заведения на територията на района (20 ОДЗ, 22 ОДЗ, 31 ОДЗ, 32 ОДЗ, 35 ОДЗ, 47 ОДЗ, 55 ОДЗ, 64 ОДЗ, 68 ОДЗ, 73 ОДЗ, 86 ОДЗ, 95 ОДЗ, 100 ОДЗ, 101 ОДЗ, 139 ОДЗ централа и филиал и 57 ЦДГ”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2015-0001

Номер: 100012

Дата на публикуване: 07/04/2015

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р. икв. Република“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037883

Номер: 100011

Дата на публикуване: 09/01/2015

„Аварийни ремонти на училища,детски заведения и общински сгради на територията на район „Люлин“,във връзка с нанесени щети от паднала градушка,проливен дъжд и силен вятър над град София на 08.07.2014 г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2014-0004

Номер: 100009

Дата на публикуване: 23/12/2014

„Смяна предназначението на 33-то ОУ в обединено детско заведение 33 /33-то ОДЗ/, и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2014-0005

Номер: 100010

Дата на публикуване: 18/12/2014

„Изграждане на пристройка (физкултурен салон) към съществуваща сграда на 37-мо СОУ, в УПИ -за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2014-0003

Номер: 100008

Дата на публикуване: 20/06/2014

„Реконструкция на осем броя детски площадки и извършване на вътрешно обновяване и обзавеждане на осем групи от 32 ОДЗ, находящo се на територията на СО – район „Люлин“ по две обособени позиции:

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9029252

Номер: 100007

Дата на публикуване: 13/05/2014

„Извършване на ремонтно-възстановителни работи на сградите на 33 ЕГ и 137 СОУ, район „Люлин”, по две обособени позиции:

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9028447

Номер: 100006

Дата на публикуване: 17/04/2014

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО –район „Люлин”, разделена на 3 обособени позиции.    

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2014-0001

Номер: 100005

Дата на публикуване: 05/03/2014

„Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на СО-район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9026300

Номер: 100004

Дата на публикуване: 27/02/2014

„Информация и публичност ” по проект: Повишаване знанията и уменията на служителите от общинската администрацията на Столична община, район «Люлин» за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00087-2014-0023

Номер: 100003

Дата на публикуване: 26/02/2014

„Организиране и провеждане на обучения на служители от администрацията на Столична община - Район "Люлин" по проект Повишаване знанията и уменията на служителите от общинската администрацията на Столична община, район «Люлин» за подобряване административното обслужване на гражданите и бизнеса, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ”Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд", разделена на две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00087-2014-0018

Номер: 1000002

Дата на публикуване: 19/02/2014

"Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински детски заведения на територията на СО - район "Люлин"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2012-0006

Номер: 100019

Дата на публикуване: 27/11/2012