Столична община-район
гр. София, ж.к "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55
Телефон: 02/ 495 11 49
Факс: 02/ 837 64 65
op@so-nadejda.com
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

“Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация на  153 спортно училище „Неофит Рилски“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9041501

Номер: 1000108

Дата на публикуване: 07/05/2015

СО - район „Надежда” обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация на  153 спортно училище „Неофит Рилски“, включваща:

  1. Подмяна на тръбна мрежа на вътрешна отоплителна инсталация.
  2. Подмяна на абонатна станция

процедурата се провеждапо реда и в съответствие с условията  на чл.14, ал.4, т.1 във вр. с чл. 101а и сл. от ЗОП. 

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
Назад