Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Съставяне на технически паспорти и проверка на водогрейни котле на общински сгради на територията на СО – район „Нови Искър“ I. Съставяне на технически паспорти и изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане на сгради общинска собственост на  176 ОУ „Кирил и Методий“-с.Негован, 179 ОУ „Васил Левски“- с.Доброславци , ДГ №102 „Кременица“-филиал Гниляне, ДГ №137 „Светлина“+кметство+здравна служба+библиотека – с.Подгумер II. Проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли на 171 ОУ“Стоил Попов“-1 брой, 172 ОУ „Христо Ботев“ с. Гниляне-2броя,, 177 ОУ „Кирил и Методий“, с. Световрачане-2 броя

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000297

Дата на публикуване: 28/08/2017

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да състави  технически паспорти и изготви конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане  на сгради общинска собственост 176 ОУ „Кирил и Методий“-с.Негован, 179 ОУ „Васил Левски“- с.Доброславци , ДГ №102 „Кременица“-филиал Гниляне, ДГ №137 „Светлина“+кметство+здравна служба+библиотека – с.Подгумер и да извърши проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли на 171 ОУ“Стоил Попов“-1 брой, 172 ОУ „Христо Ботев“ с. Гниляне-2броя,, 177 ОУ „Кирил и Методий“, с. Световрачане-2 броя

 

Видовете работи са описани подробно като видове и количества в техническата спецификация към настоящата обява.

Изискванията на възложителя относно начина на изпълнение и приемане на услугите са изчерпателно посочени в техническите спецификации.

Срокът за изпълнение на услугите по изготвяне на обследване, включително изготвяне на технически паспорти  и за проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли е 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договор.

  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад