Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „княз Александър Дондуков“ 8, 1000 София
Телефон: 029359630
Факс: 029359630
nkirova@dker.bg
Архив

Поддръжка и обновяване на софтуерни продукти, ползвани от КЕВР с две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000309

Дата на публикуване: 20/10/2017

Поддръжка на целия пакет продукти, услуги и функционалности на софтуер на Check Point и на Symantec, ползвани от КЕВР с CPV код: 72267100 и 48730000

  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
  Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях
Назад