Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Конструктивни укрепвания и възстановяване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0004

Номер: 100052

Дата на публикуване: 16/04/2018

„Конструктивни укрепвания и възстановяване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на ДГ №101 „Ябълкова градина“(бивша ЦДГ №13), съгласно констатации в конструктивно обследване от януари 2011г.“,в ПИ с идентификатор 68134.4356.99, УПИ Ι-за ОДЗ, кв.77, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, ж.к.„Люлин 1м.р.“, ул. „Фортов път“ №2

Обособена позиция № 2 – „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на строителната конструкция 96 СОУ, съгласно констатации в конструктивното обследване от октомври 2014 г.” в ПИ с идентификатор 68134.4361.122, УПИ VIII-за училище и трафопост, кв. 4, м. ж.к. „Люлин-4м.р.”, по плана на гр. София, ул. „Никола Беловеждов“ № 1“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад