Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0006

Номер: 100054

Дата на публикуване: 30/05/2018

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад