Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително -монтажни работи за благоустрояване и озеленяване на УПИ I - ,,за озеленяване'', кв.32А и УПИ II - ,,за озеленяване '', кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин'' - 10 м.р. , гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0009

Номер: 100077

Дата на публикуване: 09/08/2019

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително -монтажни работи за благоустрояване и озеленяване на УПИ I - ,,за озеленяване'', кв.32А и УПИ II - ,,за озеленяване '', кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин'' - 10 м.р. , гр. София“

  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад