Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Изготвяне на инвестиционни проекти, както и на свързаните с тях предварителни (предпроектни) проучвания и задания за проектиране за изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура и сградния фонд на територията на Столична община район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0007

Номер: 100094

Дата на публикуване: 15/06/2020

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0006

Номер: 100093

Дата на публикуване: 12/06/2020

„Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при необходимост от такива, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на  Столична община район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0004

Номер: 100091

Дата на публикуване: 09/06/2020