Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ:"Приготвяне и доставка на Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020г. на територията на Столична община - район "Люлин"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0009

Номер: 100095

Дата на публикуване: 17/09/2020

„Изготвяне на инвестиционни проекти, както и на свързаните с тях предварителни (предпроектни) проучвания и задания за проектиране за изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт, мониторинг и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура и сградния фонд на територията на Столична община район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0007

Номер: 100094

Дата на публикуване: 15/06/2020

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0006

Номер: 100093

Дата на публикуване: 12/06/2020

„Инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сгради от образователната инфраструктура на територията на СО район „Люлин“, както и възстановяване на основното им предназначение за детски градини, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ IV, кв. 48, м. „ж.к. Люлин – 3 м.р.“, както и възстановяване на основното й предназначение за детска градина“; Обособена позиция № 2  „Инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 11, м. „ж.к. Люлин – 6 м.р.“, както и възстановяване на основното й предназначение за детска градина”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0008

Номер: 100095

Дата на публикуване: 12/06/2020

„Изготвяне на Доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изисквания към строежите, при необходимост от такива, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на  Столична община район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0004

Номер: 100091

Дата на публикуване: 09/06/2020

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на ДГ № 68 „Ран Босилек“,  съгласно констатации в конструктивно обследване от ноември, 2014 г.,  УПИ XVΙI-за детска градина, кв. 4, м. "ж.к. Люлин – 7м.р.",  по плана на гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2020-0003

Номер: 100089

Дата на публикуване: 18/05/2020

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0013

Номер: 100085

Дата на публикуване: 20/12/2019

“Изграждане на детска градина за пет групи, за нуждите на ДГ № 197 „Китна градина“ в УПИ IV – за детска градина, кв. 6, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“ по плана на гр. София с адрес: гр. София, кв. „Филиповци“, ул. „Поручик Хранов“ №  5, район „Люлин““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0011

Номер: 100081

Дата на публикуване: 16/12/2019

„Проектиране, упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително -монтажни работи за благоустрояване и озеленяване на УПИ I - ,,за озеленяване'', кв.32А и УПИ II - ,,за озеленяване '', кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин'' - 10 м.р. , гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0009

Номер: 100077

Дата на публикуване: 09/08/2019

„Осигуряване на физическа и техническа охрана на детските градини, находящи се  на територията на район „Люлин“, за срок от  3 години“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0005

Номер: 100072

Дата на публикуване: 08/03/2019

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“; Обособена позиция №2 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023“, вх. Б“; Обособена позиция №3 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 016 (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №4 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 023, вх. Б (по обособена позиция 2)”; Обособена позиция №5 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“ (по обособена позиция 1)”;Обособена позиция №6 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023, вх. Б  (по обособена позиция 2)”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0012

Номер: 100065

Дата на публикуване: 06/12/2018

"Доставка на топлинна енергия за  нуждите на Столична община - район "Люлин" и на детските градини на територията на района (ДГ 152, ДГ 22, ДГ 31, ДГ 32, ДГ 35, ДГ 47, ДГ 55, ДГ 64, ДГ 68, ДГ 73, ДГ 86 , ДГ 95, ДГ 200, ДГ 101, ДГ 139 централа и филиал и ДГ 57)"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0011

Номер: 100062

Дата на публикуване: 14/09/2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0009

Номер: 100059

Дата на публикуване: 03/07/2018