Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

"Изграждане на спортно игрище в УПИ I за училище, кв.58, местност с.Волуяк, СО-район "Връбница"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9045964

Номер: 1000140

Дата на публикуване: 15/09/2015

"Изграждане на спортно игрище в УПИ I за училище, кв.58, местност с.Волуяк, СО-район "Връбница"

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
Назад