Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район "Връбница"-СО

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050290

Номер: 1000168

Дата на публикуване: 10/02/2016

Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район "Връбница"-СО

 

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
Назад