Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (РП) – „КАНАЛИЗАЦИЯ  И  ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ  В КВ.150, М. „СУХА РЕКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ СЕВЕР“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН «ПОДУЯНЕ», ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000085

Дата на публикуване: 24/09/2014

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (РП) – „КАНАЛИЗАЦИЯ  И  ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ  В КВ.150, М. „СУХА РЕКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ СЕВЕР“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН «ПОДУЯНЕ», ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад