Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Към актуални обществени поръчки Вътрешни правила за обществени поръчки ЕЕДОП
„Периодични доставки, чрез закупуване на материали изрично посочени по вид, брой и количество, зададена от Възложителя, с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“със страни по договора: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН - Управляващ орган и Столична община – район „Подуяне“ – Бенефициент“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9059322

Номер: 1000227

Дата на публикуване: 01/12/2016

„Доставка на работно облекло и други изделия за служители/ ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на СО-район „Подуяне”.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058231

Номер: 1000222

Дата на публикуване: 04/11/2016

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 18.11.2016г.! “Изготвяне на инвестиционен проект фаза ТП (технически проект) за обект: „Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нови корпуси за две яслени групи, две градински групи и нов физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 (бивша ЦДГ № 177) „Лютиче“, в УПИ II – за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, комплекс „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ №1, район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058139

Номер: 1000221

Дата на публикуване: 02/11/2016

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 755679

Номер: 1000218

Дата на публикуване: 31/10/2016

“Съставяне на технически паспорти, обследвания за енергийна ефективност и проверка на енергийната ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли за обекти на територията на район „ Подуяне“по три обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057172

Номер: 1000215

Дата на публикуване: 05/10/2016

Извършване на неотложни ремонтни работи в административната сграда на СО – район „Подуяне“ и сградата на ДГ №177 „Лютиче“ по две обособени позици.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9055657

Номер: 1000207

Дата на публикуване: 23/08/2016

"Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054965

Номер: 1000201

Дата на публикуване: 03/08/2016

„Конструктивни и възстановителни работи в сгради на общински детски и учебни заведение за ОДЗ 110 „Слънчева мечта - филиал и 173 ЦДГ „Алиса“, съгл. Решение №394 на СОС/09.06.2016г.  по две обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053845

Номер: 1000189

Дата на публикуване: 23/06/2016

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 727184

Номер: 1000176

Дата на публикуване: 11/04/2016

"Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329 м. " К-с " Ботевградско шосе II част", кв. "Васил Левски" - на територията на район "Подуяне" - първи етап"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043904

Номер: 1000128

Дата на публикуване: 16/07/2015

“Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО – район “Подуяне”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043921

Номер: 1000129

Дата на публикуване: 16/07/2015

"Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329 м. " К-с " Ботевградско шосе II част", кв. "Васил Левски" - на територията на район "Подуяне" - първи етап"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043328

Номер: 1000127

Дата на публикуване: 30/06/2015

Конструктивно укрепване на тераси и ремонт на фасади на стара сграда; дренаж около нова сграда ОДЗ 5 "Ракета", на територията на СО - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9042683

Номер: 1000120

Дата на публикуване: 10/06/2015

"Подмяна на дограма по фасади на ОДЗ №74 "Дъга", ОДЗ №91 "Слънчев кът" и ОДЗ №92 "Мечта" - стара сграда."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9041091

Номер: 1000111

Дата на публикуване: 23/04/2015

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА КЪМ РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“МАЛАШЕВЦИ“ В УПИ I- ЗА ГРОБИЩЕН ПАРКА И УПИ II – ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, М. „ГРОБИЩЕН ПАРК-МАЛАШЕВЦИ“, КВ.9

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000086

Дата на публикуване: 21/11/2014

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (РП) – „КАНАЛИЗАЦИЯ  И  ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ  В КВ.150, М. „СУХА РЕКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ СЕВЕР“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН «ПОДУЯНЕ», ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000085

Дата на публикуване: 24/09/2014

Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и идеен проект /ИП/ за водоснабдяване и канализацияна кв."Левски зона В" на територията на СО район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000083

Дата на публикуване: 17/06/2014