Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки ЕЕДОП
„Конструктивно - възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация  и  прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ,район"Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0006

Номер: 1000575

Дата на публикуване: 11/06/2020

Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9099513

Номер: 1000577

Дата на публикуване: 11/06/2020

Довършителни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за сградата на ДГ №74, район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9098223

Номер: 1000554

Дата на публикуване: 22/04/2020

„Инженеринг (проектиране и строителство) на междублокови пространства в ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“, в два етапа – І етап - кв.10, кв.11 и кв.12, м. „ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0005

Номер: 1000547

Дата на публикуване: 09/03/2020

"Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт, проектиране и изграждане на публично осветление на територията на СО - Район „Подуяне” през 2020 г."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0003

Номер: 1000545

Дата на публикуване: 28/02/2020

„Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на Столична община – район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0004

Номер: 1000542

Дата на публикуване: 25/02/2020

Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, и текущи ремонти на детски площадки на територията на СО-район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9096629

Номер: 1000543

Дата на публикуване: 25/02/2020

„Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО - район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0002

Номер: 1000541

Дата на публикуване: 20/02/2020

„Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата, намираща се на ул. „В. Петлешков“ № 41“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0001

Номер: 1000536

Дата на публикуване: 16/01/2020

"Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп за обекти на територията на Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095407

Номер: 1000522

Дата на публикуване: 17/12/2019

„Изграждане на улично осветление на ул. „Филип Тотю“ от ул. „Макгахан“ до ул. „Острово“ и ул. „Ген. Липранди“ от ул. „Н.Войновски“ до ул. „В.Петлешков“ на територията на СО – район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095037

Номер: 1000515

Дата на публикуване: 03/12/2019

„Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона А“: ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ Обособена позиция № 2 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона Б“: ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0008

Номер: 1000511

Дата на публикуване: 28/11/2019

Изграждане на детска площадка  в УПИ I – „за комплексно строителство“, поземлен имот с идентификатор 68134.601.181, кв.39, м. ж.к. „Левски Г“ и ремонт на съществуваща детска площадка при бл.96, ж.к. „Суха река"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093568

Номер: 1000504

Дата на публикуване: 17/10/2019

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещи в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район "Подуяне".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093218

Номер: 1000501

Дата на публикуване: 08/10/2019

„Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. “Вл. Вазов“, ж.к. „Сухата река“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091903

Номер: 1000492

Дата на публикуване: 28/08/2019

„Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата, намираща се на ул. „В. Петлешков“ № 41“ - прекратена

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0007

Номер: 1000490

Дата на публикуване: 20/08/2019

„Ремонт на тротоара на ул. „Сава Цонев“ в участъка от ул. „Тодорини кукли“ до ул. „Плакалница“ по съществуващо положение, двустранно“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090899

Номер: 1000484

Дата на публикуване: 31/07/2019

Изпълнение на СМР за преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда на ДГ №20 и изграждане на пристройка – разширение за общо 8 групи

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0006

Номер: 1000481

Дата на публикуване: 18/07/2019

Ремонт на тротоара на ул. „Сава Цонев“ в участъка от ул.  „Тодорини кукли“ до  ул. „Плакалница“ по съществуващо положение, двустранно - прекратена

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090216

Номер: 1000478

Дата на публикуване: 12/07/2019

Договаряне без предварително обявление по обществена поръчка с предмет: "Конструктивно-възстановителни работи в старата сграда на ДГ103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ №16, ж.к.„Хаджи Димитър“, район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0005

Номер: 1000473

Дата на публикуване: 28/06/2019

Доставка на хранителни продукти в детски ясли на територията на район „Подуяне“ през 2019г.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089663

Номер: 1000471

Дата на публикуване: 26/06/2019

„Поддържане и благоустройствени дейности в зелени площи и междублокови пространства на територията на район „ Подуяне“ през 2019 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089364

Номер: 1000468

Дата на публикуване: 19/06/2019

„Поддържане и благоустройствени дейности в зелени площи и междублокови пространства на територията на район „ Подуяне“ през 2019 г.“ - прекратена

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088687

Номер: 1000461

Дата на публикуване: 30/05/2019

Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открити паркинги пред бл.14 и бл.15, кв. „ Левски Г“ и открит паркинг пред бл. 18, ж.к. „Сухата река“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088189

Номер: 1000455

Дата на публикуване: 10/05/2019

„Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, текущи ремонти на детски площадки и чешми“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9087244

Номер: 1000441

Дата на публикуване: 05/04/2019

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции:

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0004

Номер: 1000439

Дата на публикуване: 28/03/2019

„Изпълнение на СМР, конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 2 обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0003

Номер: 1000433

Дата на публикуване: 25/03/2019

„Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, текущи ремонти на детски площадки и чешми“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086646

Номер: 1000432

Дата на публикуване: 12/03/2019

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0002

Номер: 1000426

Дата на публикуване: 05/03/2019

 ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ № 20 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА – РАЗШИРЕНИЕ ЗА ОБЩО 8 ГРУПИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОП №1 „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка- разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, ж.к. Левски, бул. „Ботевградско шосе“ – рамка II част“. ОП №2„Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Преустройство и реконструкция на основната сграда на ДГ № 20 за 4 групи и пристройка-разширение за 4 групи, кв. м. 346, находяща се в гр. София, ж.к. Левски, бул. „Ботевградско шосе“ – рамка II част“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0003

Номер: 1000413

Дата на публикуване: 28/12/2018

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДГ №74, РАЙОН „ПОДУЯНЕ”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083306

Номер: 1000406

Дата на публикуване: 20/11/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 02.11.2018г. „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещите в общинските детски градини и  детски ясли на територията на Столична община – район „Подуяне““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9082107

Номер: 1000398

Дата на публикуване: 19/10/2018

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Подуяне, във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС № 18/02.02.2015г. с предмет: Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски -Г, бл.4.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0002

Номер: 1000392

Дата на публикуване: 04/10/2018

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДВЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078830

Номер: 1000380

Дата на публикуване: 24/07/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 11.08.2018г. Ремонт на сградата на НЧ “Неофит Бозвели“ по Проект „Красива България“ 

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078786

Номер: 1000378

Дата на публикуване: 23/07/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 09.05.2018г.!Изготвяне на инвестиционни проекти за обект публична собственост на територията на СО - район „ Подуяне“ - „Нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващи сгради на 143 ОУ „ Георги Бенковски“, находящо се в УПИ I-за училище, кв.9б, м.“Суха река-к-с Ботевградско шосе“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Суха река”, ул.”Тодорини кукли” № 9

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9075349

Номер: 1000349

Дата на публикуване: 26/04/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.04.2018г. „Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Ал.Екзарх“(подлез №1)“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074413

Номер: 1000342

Дата на публикуване: 29/03/2018

„РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ ПОДУЯНЕ“, ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0001

Номер: 1000340

Дата на публикуване: 28/03/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 27.03.2018г.! “Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи Димитър“; пътна настилка  на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти  по улична мрежа  на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073625

Номер: 1000337

Дата на публикуване: 07/03/2018

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за служители /ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9070630

Номер: 1000319

Дата на публикуване: 22/11/2017

"Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и на координатор на балансираща група за обектите, общинска собственост, индивидуализирани като отделни консуматори на електрическа енергия на територията на Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0009

Номер: 1000314

Дата на публикуване: 08/11/2017

ВАЖНО: Удължен срок за получаване на оферти по ОП2!!! Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти публична собственост на територията на СО - район „ Подуяне“ по две обособени позиции, както следва:  Обособена позиция №1 – „Нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващи сгради на 143 ОУ „ Георги Бенковски“, находящо се в УПИ I-за училище, кв.9б, м.“Суха река-к-с Ботевградско шосе“, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Суха река”, ул.”Тодорини кукли” № 9, Обособена позиция №2 - Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на 24 СУ „ П. Кр. Яворов“, находящо се в УПИ  II- за училище, кв.43, с административен адрес: гр. София, ж.к. “Х. Димитър”, ул. “Клисура” № 16

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069363

Номер: 1000307

Дата на публикуване: 17/10/2017

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0008

Номер: 1000293

Дата на публикуване: 15/08/2017

„Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на Столична община – район “Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066717

Номер: 1000284

Дата на публикуване: 27/07/2017

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район “Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. 2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. 3. Обособена позиция №3- Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания на строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1) 4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2) 5. Обособена позиция №5– Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Суха река“, бл. 133, вх.“В“ и „Г“. (по обособена позиция 1) 6. Обособена позиция №6 – Извършване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Левски –Г“, бл. 36. (по обособена позиция 2)  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0007

Номер: 1000283

Дата на публикуване: 26/07/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 21.08.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" - Реконструкция на отоплителна инсталация – подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и демонтаж на съществуващо , нефункциониращо нафтово стопанство и котелно в сградата и съпътстващи ремонтни работи в сградата на 110 ДГ- основна сграда, гр.София- 1517, ж.к. “Суха река”, ул. “Батуня” № 75

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066541

Номер: 1000282

Дата на публикуване: 24/07/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.07.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" по 2 обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065761

Номер: 1000272

Дата на публикуване: 29/06/2017

„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 5 обособени позиции:   Обособена позиция  №1 СМР – „Основен ремонт на покрив , фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара  сграда на 103 ДГ“Патиланско царство“, ул. „Гинци „ №16,   Обособена позиция  №2 Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“   Обособена позиция  №3 Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ “Възраждане-1928“ , ул. „ Подуянска“ №1   Обособена позиция  №4 Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче“   Обособена позиция  №5 Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ“ Възраждане-1928“, ул. „ Подуянска“ №1

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0006

Номер: 1000268

Дата на публикуване: 20/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 10.07.2016г.! „Възстановяване и ремонт на детски площадки и междублокови пространства на територията на Столична община - район „Подуяне“ по три обособени позиции."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065357

Номер: 1000267

Дата на публикуване: 16/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 05.07.2016г.! "Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл. 29, бл. 35, бл. 40 ж.к. "Хаджи Димитър", район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065244

Номер: 1000265

Дата на публикуване: 14/06/2017

Изпълнение на авторски контрол за обект: "Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ "Неофит Бозвели" - Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 787792

Номер: 1000257

Дата на публикуване: 18/05/2017

„Организиране на еднодневни екскурзии и лагери за деца на територията на Р. България“ с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“ със страни по договора: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН - Управляващ орган и Столична община – район „Подуяне“ – Бенефициент“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0004

Номер: 1000253

Дата на публикуване: 28/04/2017

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ: ПОВИШАВЕНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0003

Номер: 1000243

Дата на публикуване: 20/03/2017

„Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоражения, разположени на територията на район „Подуяне“ – СО, в нормално експлотационно състояние”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9062397

Номер: 1000242

Дата на публикуване: 16/03/2017

„ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0002

Номер: 1000236

Дата на публикуване: 06/03/2017

Повишаване на енергийната ефективност в 44 СУ „Неофит Бозвели“, Столична община – район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0001

Номер: 1000228

Дата на публикуване: 21/02/2017