Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА КЪМ РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“МАЛАШЕВЦИ“ В УПИ I- ЗА ГРОБИЩЕН ПАРКА И УПИ II – ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, М. „ГРОБИЩЕН ПАРК-МАЛАШЕВЦИ“, КВ.9

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000086

Дата на публикуване: 21/11/2014

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА КЪМ РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“МАЛАШЕВЦИ“ В УПИ

I- ЗА ГРОБИЩЕН ПАРКА И УПИ II – ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, М. „ГРОБИЩЕН ПАРК-МАЛАШЕВЦИ“, КВ.9

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад