Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Възстановяване на четири сгради на територията на район „Връбница“ вследствие щети от градушка по следните обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на 42 ОДЗ „Чайка”, гр.София ” ; 2.Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий”” – с.Волуяк ; 3.Обособена позиция №3 – „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница”, гр.София; 4.Обособена позиция №4 – „Ремонт на покрив на 30 ДКЦ”, гр.София”  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9038738

Номер: 1000087

Дата на публикуване: 09/02/2015

Възстановяване на четири сгради на територията на район „Връбница“ вследствие щети от градушка по следните обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на 42 ОДЗ „Чайка”, гр.София ” ; 2.Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий”” – с.Волуяк ; 3.Обособена позиция №3 – „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница”, гр.София; 4.Обособена позиция №4 – „Ремонт на покрив на 30 ДКЦ”, гр.София”

 

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
Назад