Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Ремонт на покрива на 74 СОУ "Гоце Делчев" район "Връбница"-Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000125

Дата на публикуване: 29/06/2015

Ремонт на покрива на 74 СОУ "Гоце Делчев" район "Връбница"-Столична община

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад