Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

“Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО – район “Подуяне”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043921

Номер: 1000129

Дата на публикуване: 16/07/2015

“Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО – район “Подуяне”

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад