Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

"Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054965

Номер: 1000201

Дата на публикуване: 03/08/2016

"Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО - район "Подуяне"

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад