Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Извършване на неотложни ремонтни работи в административната сграда на СО – район „Подуяне“ и сградата на ДГ №177 „Лютиче“ по две обособени позици.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9055657

Номер: 1000207

Дата на публикуване: 23/08/2016

„Извършване на неотложни ремонтни работи в административната сграда на СО – район „Подуяне“ и сградата на ДГ №177 „Лютиче“ по две обособени позици, както следва:

Обособена позиция №1 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки и съпътстващи СМР, както и други належащи ремонтни дейности, в т.ч. изграждане на мълниезащитна инсталация и ремонт на котелно помещение с премахване на старо нефункциониращо нафтово стопанство в административната сграда на СО – район „Подуяне“

Обособена позиция №2 „Изпълнение на спешен ремонт на покрив на ДГ 177 „Лютиче“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад