Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Периодични доставки, чрез закупуване на материали изрично посочени по вид, брой и количество, зададена от Възложителя, с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“със страни по договора: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН - Управляващ орган и Столична община – район „Подуяне“ – Бенефициент“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9059322

Номер: 1000227

Дата на публикуване: 01/12/2016

„Периодични доставки, чрез закупуване на материали изрично посочени по вид, брой и количество, зададена от Възложителя, с цел изпълнение на Договор с рег. №BG05M2OP001-3.001-0066 с наименование на проекта „Различни заедно“със страни по договора: Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН - Управляващ орган и Столична община – район „Подуяне“ – Бенефициент“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад