Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

“Изграждане на съблекални на стадиона и облагородяване на централна част на с. Негован“ – Район „Нови Искър“, разделена на обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Изграждане на съблекални до стадион в с. Негован, район "Нови Искър"  2. Обособена позиция № 2 „Облагородяване на централна част на с. Негован“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9067250

Номер: 1000292

Дата на публикуване: 14/08/2017

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде/ат избран/и  изпълнител/и, съответстващ/и на изискванията на възложителя, който да  изпълнят строителните работи предвидени в техническата спецификация по обособени позиции към  настоящата обява за откриване на процедура за избор на изпълнител.

Изискванията на възложителя относно начина на изпълнение и приемане на  строително ремонтните работи са посочени в техническите спецификации.

  Всякаква друга полезна обща информация
Назад