Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Към актуални обществени поръчки Вътрешни правила за обществени поръчки
Предмет на поръчката е „Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на  територията на Столична община – район „Нови Искър“. Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на уличната мрежа - тротоари и пътни настилки и на пътните съоръжения,  в т.ч.  подлези, пасарелски, канавки, банкети по уличната мрежа на  територията на СО- район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073808

Номер: 1000338

Дата на публикуване: 13/03/2018

„Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в СО район „Нови Искър“ финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 916313

Номер: 1000321

Дата на публикуване: 22/11/2017

 "Поддържане на гробищните паркове, находящи се в гр. Нови Искър-кв. Славовци, кв. Курило, кв. Гниляне, кв. Кумарица, с. Мировяне, с. Балша, с. Доброславци, с. Кътина, с. Житен, с. Войнеговци, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Кубратово, с. Негован, с. Локорско, с. Чепинци"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069335

Номер: 1000308

Дата на публикуване: 16/10/2017

Съставяне на технически паспорти и проверка на водогрейни котле на общински сгради на територията на СО – район „Нови Искър“ I. Съставяне на технически паспорти и изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане на сгради общинска собственост на 176 ОУ „Кирил и Методий“-с.Негован, 179 ОУ „Васил Левски“- с.Доброславци , ДГ №102 „Кременица“- филиал Гниляне, ДГ №137 „Светлина“+кметство+здравна служба+библиотека – с.Подгумер II. Проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли на 171 ОУ“Стоил Попов“-1 брой, 172 ОУ „Христо Ботев“ с. Гниляне-2броя,, 177 ОУ „Кирил и Методий“, с. Световрачане-2 броя

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9068166

Номер: 1000302

Дата на публикуване: 11/09/2017

Съставяне на технически паспорти и проверка на водогрейни котле на общински сгради на територията на СО – район „Нови Искър“ I. Съставяне на технически паспорти и изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане на сгради общинска собственост на  176 ОУ „Кирил и Методий“-с.Негован, 179 ОУ „Васил Левски“- с.Доброславци , ДГ №102 „Кременица“-филиал Гниляне, ДГ №137 „Светлина“+кметство+здравна служба+библиотека – с.Подгумер II. Проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли на 171 ОУ“Стоил Попов“-1 брой, 172 ОУ „Христо Ботев“ с. Гниляне-2броя,, 177 ОУ „Кирил и Методий“, с. Световрачане-2 броя

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000297

Дата на публикуване: 28/08/2017

“Изграждане на съблекални на стадиона и облагородяване на централна част на с. Негован“ – Район „Нови Искър“, разделена на обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Изграждане на съблекални до стадион в с. Негован, район "Нови Искър"  2. Обособена позиция № 2 „Облагородяване на централна част на с. Негован“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9067250

Номер: 1000292

Дата на публикуване: 14/08/2017

Изграждане на трибуни за футболно игрище в ПИ 11884.5615.688 по плана на с. Войняговци,  Столична община район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9067062

Номер: 1000290

Дата на публикуване: 08/08/2017

Изграждане на пристройка /училищен бюфет и столова/ към 171 ОУ "Стоил Попов", кв.Кумарица, гр.Нови Искър

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065924

Номер: 1000275

Дата на публикуване: 04/07/2017

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет:Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито в с. Подгумер и в с. Войнеговци и една тенис маса в кв. Курило, гр. Нови Искър

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063869

Номер: РНИ17-МК92-146

Дата на публикуване: 02/05/2017

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет:Изграждане на два броя многофункционални спортни площадки, находящи се в с. Кътина и с. Кубратово на територията на Столична община- район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063726

Номер: РНИ17-МК92-111

Дата на публикуване: 26/04/2017

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет: Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на територията на Столична община- район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9062063

Номер: РНИ17-МК92-76/07.03.

Дата на публикуване: 07/03/2017

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет "Изготвяне на идеен проект за корекция на р. Гнилянска от вливането й в р. Искър до източната регулационна граница на кв. Гниляне ( и преминаване през квартала), район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058473

Номер: РНИ16-МК92-348

Дата на публикуване: 11/11/2016

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти, с предмет: I. Изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане за съставяне на технически паспорти на сгради общинска собственост на 172 ОУ "Христо Ботев" с. Гниляне, 177 ОУ "Кирил и Методии" с. Световрачене, адм. сграда- кметство, здравна служба и читалище "Васил Левски" с. Войняговци, административна сграда на кметство с. Мировяне, общинска сграда- Баня в гр. Нови Искър", общинска сграда- баня в с. Чепинци и читалище "Култура" с. Негован II. Обследване за енергийна ефективност след изпълнени ЕСМ и издаване на сертификат за енергийни характеристики с категория на сградата на ДГ № 157 "Детска стряха" и ДГ № 102 "Кременица" филиал Кътина

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057303

Номер: РНИ16-МК92-324

Дата на публикуване: 10/10/2016

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събилане на оферти, с предмет "Ремонт на сграда № 1 дясна на ДГ № 2 "Кременица", гр. Нови Искър, кв. Курило, Столична община район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057028

Номер: РНИ16-МК92-289

Дата на публикуване: 30/09/2016

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти, с предмет: "Ремонт на сграда № 1 дясна на ДГ № 2 "Кременица", гр. Нови Искър, кв. Курило, Столична община район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9056486

Номер: РНИ16-МК92-289

Дата на публикуване: 13/09/2016

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти, с предмет: Доставка на стрийт фитнес съоръжения и проектиране и изграждане на 2 стрийт фитнес площадки на територията на район "Нови Искър"- СО, по обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054139

Номер: РНИ16-МК92-206/07.07

Дата на публикуване: 07/07/2016

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 728222

Номер: РНИ16-МК92-103

Дата на публикуване: 13/04/2016

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление/газьол 0,001% S за отопление, за нуждите на 3 /три/ учебни заведения и 5 /пет/ детски градини, находящи се на територията на район "Нови Искър" с гориво за отопление/газьол.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 728570

Номер: РНИ16-МК92-104

Дата на публикуване: 13/04/2016

„Доставка на „минитоварач - челен“ втора употреба, с кофа и с хидравличен мулчер за нуждите на Район „Нови Искър”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9051757

Номер: 1000174

Дата на публикуване: 28/03/2016

Доставка на горива, осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А-95 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на район "Нови Искър", посредством абонаментни карти

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050155

Номер: РНИ16-МК92-23

Дата на публикуване: 05/02/2016

Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район "Нови Искър"- СО

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9049741

Номер: 1000160

Дата на публикуване: 20/01/2016