Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Изграждане на многофункционални  спортни площадки на територията на район „Нови Искър” – СО“, по обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9044942

Номер: ОП-7001-3/17.08.2015

Дата на публикуване: 17/08/2015

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Изграждане на многофункционални  спортни площадки на територията на район „Нови Искър” – СО“, по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция № 1, Многофункционална спортна площадка, с. Балша

- Обособена позиция № 2, Многофункционална спортна площадка, с. Локорско

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад