Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.07.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" по 2 обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065761

Номер: 1000272

Дата на публикуване: 29/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.07.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" по 2 обособени позиции.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад