Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в СО район „Нови Искър“ финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 916313

Номер: 1000321

Дата на публикуване: 22/11/2017

Предмет на поръчката: Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в  Столична община район „Нови Искър“  , финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата включва:

Предоставяне на храна „Топъл обяд” на територията на  СО район „Нови Искър“ за  100 / сто/ потребители за период от  стартиране на изпълнението на проекта  до 31.12.2019 г.

  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Покани за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад