Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Реконструкция на отоплителната инсталация на всички корпуси и ремонтно-възстановителни работи на учебен корпус А на 27 СОУ /27СУ/, във връзка с реконструкцията на отоплителната инсталация, съгласно изготвеното енергийно обследване през 2012г.”, в УПИ II-за училище, с идентификатор по КК и КР 68134.4360.408, кв. 10, м. "Люлин-6м.р.", гр. София, ул. "Полк. Никола Попов" № 4, ж.к. "Люлин"- 6 м.р.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0005

Номер: 100053

Дата на публикуване: 04/05/2018

„Реконструкция на отоплителната инсталация на всички корпуси и ремонтно-възстановителни работи на учебен корпус А на 27 СОУ /27СУ/, във връзка с реконструкцията на отоплителната инсталация, съгласно изготвеното енергийно обследване през 2012г., в УПИ II-за училище, с идентификатор по КК и КР 68134.4360.408, кв. 10, м. "Люлин-6м.р.", гр. София, ул. "Полк. Никола Попов" № 4, ж.к. "Люлин"- 6 м.р.“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад