Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Процедура за избор на изпълнетиел за процедура „Ремонт на покрива на 172 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в кв.Гниляне,  гр. Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078046

Номер: 1000369

Дата на публикуване: 03/07/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъдат избрани изпълнители, съответстващ на изискванията на възложителя, които да  ремонтират покрива на 172 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в кв.Гниляне,  гр. Нови Искър, включително и  поставяне на  топлоизолация.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

Финансиране: Средствата ще бъдат осигурени отбюджета на  Столична община  за  2018г.

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад