Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на  пет детски площадки находящи се на територията на СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078064

Номер: 1000370

Дата на публикуване: 04/07/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да  проектира, изгради  и въведе  в експлоатация пет детски площадки на територията на СО район “Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

Финансиране: Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на  Столична община  за  2018г.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад