Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Дейности по благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублокови пространства и жилищни райони на територията на СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079650

Номер: 1000385

Дата на публикуване: 14/08/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да  извърши благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублокови пространства и жилищни райони на територията на СО район „Нови Искър“, в т.ч. ремонт или възстановяване или изграждане  на настилки,  ремонт или реконструкция или изграждане на осветление, възстановяване и облагородяване на зелени площи, доставка и монтаж на паркова мебел, реконструкция или изграждане на ограда, отдводняване и др. Видовете дейности предмет на поръчката  са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената техническа спецификация.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад