Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв. Курило и кв. Кумарица, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“ - СО по три обособени  позиции: Обособена позиция №1:Подобект 1 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина" - смесен канал кл.112 и Главен водопроводен клон II (н.з. Славовци - Кумарица), водопроводен кл.76; ул. ,,Беласица" - смесен канал кл.117и съпътстващ водопровод; ул. ,,Бреза" - смесен канал кл.118 до о.т.54 и съпътстващ водопровод кл.68 до о.т.54 и по ул. „Гина Кунчева"- смесен канал кл.119 и Главен водопроводен клон II кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".   Обособена позиция №2: Подобект 2 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Дядо Стоил" - битов канал кл.208  и съпътстващ водопровод кл.169; ул. "Поп Боне Найденов" - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V;  ул. ,,Деко Бeбев" - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165 кл.162 кл.172 и ул. ,,Люляк"­битов канал кл.207 до о.т.993 и съпътстващ водопровод, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".    Обособена позиция №3: Подобект 3 „Изготвяне на работен проект за Главен канализационен клон I по ул. ,,Свети Иван Рилски" и по ул. „Брезова гора" и съпътстващ водопровод кл.17, кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079692

Номер: 1000387

Дата на публикуване: 15/08/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител е чрез събиране на оферти с публикуване на обява да бъде избран изпълнител/и,  съответстващ на изискванията на възложителя, който да изготвят работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:Подобект 1 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина" - смесен канал кл.112 и Главен водопроводен клон II (н.з. Славовци - Кумарица), водопроводен кл.76; ул. ,,Беласица" - смесен канал кл.117и съпътстващ водопровод; ул. ,,Бреза" - смесен канал кл.118 до о.т.54 и съпътстващ водопровод кл.68 до о.т.54 и по ул. „Гина Кунчева"- смесен канал кл.119 и Главен водопроводен клон II кв.  Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".

 

Обособена позиция №2: Подобект 2 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Дядо Стоил" - битов канал кл.208  и съпътстващ водопровод кл.169; ул. "Поп Боне Найденов" - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V;  ул. ,,Деко Бeбев" - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165 кл.162 кл.172 и ул. ,,Люляк"­битов канал кл.207 до о.т.993 и съпътстващ водопровод, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".

 

Обособена позиция №3: Подобект 3 „Изготвяне на работен проект за Главен канализационен клон I по ул. ,,Свети Иван Рилски" и по ул. „Брезова гора" и съпътстващ водопровод кл.17, кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".

 

За изпълнение предмета на процедурата има одобрено от кмета на район „Нови Искър“ техническо задание, в което ясно и точно са описани данни, характеристики на обектите, както и изискванията за изготвяне на проектите.

Услугите включват изготвяне на работни проекти по всички необходими проектни части, в съответствие със спецификата на обекта, включен в предмета на поръчката, съгласно одобрено Техническо задание за проектиране и Техническа спецификация.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад