Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“; Обособена позиция №2 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023“, вх. Б“; Обособена позиция №3 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 016 (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №4 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 023, вх. Б (по обособена позиция 2)”; Обособена позиция №5 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“ (по обособена позиция 1)”;Обособена позиция №6 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023, вх. Б  (по обособена позиция 2)”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0012

Номер: 100065

Дата на публикуване: 06/12/2018

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район Люлин, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: Обособена позиция №1 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“; Обособена позиция №2 - “Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023“, вх. Б“; Обособена позиция №3 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 016 (по обособена позиция 1)”; Обособена позиция №4 - “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София,  район „Люлин“, бл. 023, вх. Б (по обособена позиция 2)”; Обособена позиция №5 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 016“ (по обособена позиция 1)”;Обособена позиция №6 - “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бл. 023, вх. Б  (по обособена позиция 2)”

  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад