Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086339

Номер: 1000428

Дата на публикуване: 28/02/2019

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да осъществява дейности по  текущ ремонт на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и асфалтовите настилки по уличната мрежа на територията на СО- район „Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад