Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на  ДГ № 31, находяща се в гр. София, район "Люлин"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0006

Номер: 100073

Дата на публикуване: 20/03/2019

"Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на  ДГ № 31, находяща се в гр. София, район "Люлин"

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Документация за участие в процедурата /pdf формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Документация за участие в процедурата /word формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Техническа спецификация /pdf формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Методика за оценка /pdf формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  еЕЕДОП /zip формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Образец № 7 - Количествено-стойностна сметка /excel формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Образец № 8 - Количествено-стойностна сметка дендрологична ведомост /excel формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Инвестиционен проект /zip формат/
Дата на публикуване: 2019-03-20
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад