Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции:

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0004

Номер: 1000439

Дата на публикуване: 28/03/2019

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции:

            1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на 24 СУ “Пейо Яворов“, ул. „ Клисура“ №16, район „Подуяне“;

            2.Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата, намираща се на ул. „В. Петлешков“ № 41“ - прекратена

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад