Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона А“: ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ Обособена позиция № 2 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона Б“: ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2019-0008

Номер: 1000511

Дата на публикуване: 28/11/2019

„Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона А“: ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ Обособена позиция № 2 – „Поддържане и почистване на зелени площи в междублоковите пространства на Зона Б“: ж.к. „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад