Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Топлоизолиране на фасадите на основна сграда и на сграда с физкултурен салон на 171 ОУ „Стоил Попов“, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – Столична община“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9099403

Номер: 1000574

Дата на публикуване: 10/06/2020

Целта на настоящата процедура e чрез събиране на оферти с публикуване на обява да бъдe избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да извърши строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на сградата, като се положи топлоизолация на покрива и външните стени на основната сграда, топлоизолация на външните стени и изграждане на отводняване на сградата с физкултурен салон. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад