Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл. 178 и сл.,  във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи  за благоустрояване на  парк „Кестените“, кв. „Славовци“, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 983745

Номер: РНИ20-МК92-209/12.06

Дата на публикуване: 12/06/2020

Възложител на настоящата поръчка е кмета на СО - район „Нови Искър“. Възложителят взема решение за откриване на процедура, с което одобрява обявлението и документацията за обществена поръчка. Процедурата се открива на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

1.2. Обект на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителство, съгласно чл.3, ал.1, т.1, от ЗОП.

1.3. Предмет и кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е:  ремонт и реконструкция на парк „Кестените“, кв.Славовци, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап – реновиране на ограда и изграждане на: осветление, открита сцена, игрище за тенис на корт, паркинг, тротоари  и чешма

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад