Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и идеен проект /ИП/ за водоснабдяване и канализацияна кв."Левски зона В" на територията на СО район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000083

Дата на публикуване: 17/06/2014

Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и идеен проект /ИП/ за водоснабдяване и канализацияна кв."Левски зона В" на територията на СО район "Подуяне"

  Документация за участие в процедурите
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Разяснения по документациите за участие
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад