Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 728222

Номер: РНИ16-МК92-103

Дата на публикуване: 13/04/2016

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район "Нови Искър"

Процедурата е разделена на 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Хранителни продукти извън списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания"

Обособена позиция № 2 "Хранителни продукти, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания".

  Документация за участие в процедурите
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад