Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Изграждане на трибуни за футболно игрище в ПИ 11884.5615.688 по плана на с. Войняговци,  Столична община район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9067062

Номер: 1000290

Дата на публикуване: 08/08/2017

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да осъществява строителни работи по изграждане на трибуни за футболно игрище в ПИ 11884.5615.688по плана на с. Войняговци,  Столична община район "Нови Искър".

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация. Изискванията на възложителя относно начина на изпълнение и приемане на строителството са посочени в техническите спецификации.

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад