Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

 "Поддържане на гробищните паркове, находящи се в гр. Нови Искър-кв. Славовци, кв. Курило, кв. Гниляне, кв. Кумарица, с. Мировяне, с. Балша, с. Доброславци, с. Кътина, с. Житен, с. Войнеговци, с. Подгумер, с. Световрачане, с. Кубратово, с. Негован, с. Локорско, с. Чепинци"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069335

Номер: 1000308

Дата на публикуване: 16/10/2017

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да осъществява дейности по поддържане на  гробищните паркове, находящи се на територията на Столична община – район „Нови Искър“

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад