Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на Столична община – район “Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066717

Номер: 1000284

Дата на публикуване: 27/07/2017

„Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на Столична община – район “Подуяне"

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад