Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДВЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078830

Номер: 1000380

Дата на публикуване: 24/07/2018

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДВЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
  Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях
Назад