Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

“Избор на проектант за изготвяне на работен инвестиционен проект“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1:„Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Конструктивно-укрепителни и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“, с.Чепинци, район „Нови Искър““ Обособена позиция №2: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност   на   сградите   и   за   подмяна   на   водно – отоплителната  инсталация    на 177 ОУ"Св.Св. Кирил и Методий“, с. Световрачане, район "Нови Искър - СО".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079432

Номер: 1000383

Дата на публикуване: 08/08/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител е чрез събиране на оферти с публикуване на обява да бъде избран изпълнител/и,  съответстващ на изискванията на възложителя, който да изготвят работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1:„Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Конструктивно-укрепителни и ремонтно-възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“, с.Чепинци, район „Нови Искър“.

Обособена позиция №2:Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Укрепителни и ремонтно възстановителни работи, внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност   на   сградите   и   за   подмяна   на   водно – отоплителната  инсталация    на 177 ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", с.Световрачане, район "Нови Искър - СО".

За всяка една от обособените позиции в процедурата има одобрено от кмета на район „Нови Искър“ техническо задание, в което ясно и точно са описани данни, характеристики на обектите, както и изискванията за изготвяне на проектите.

  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад