Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на покрив с полагане на топлоизолация на Народно читалище „Христо Ботев 1907“, находящо се в кв. Курило,  гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079462

Номер: 1000384

Дата на публикуване: 09/08/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъдат избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да изпълни Основен ремонт на покрив с полагане на топлоизолация на Народно читалище „Христо Ботев 1907“, находящо се в кв. Курило,  гр. Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

Финансиране: Финансирането е със средства от бюджета на Столична община за 2018г.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад