Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Доброславци, район Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9081635

Номер: 1000396

Дата на публикуване: 08/10/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на Възложителя, който да извърши изграждането на многофункционална спортна  площадка в с.Доброславци, район Нови Искър.  Площадката е с размери 20м/40м и обща площ 800 кв. м.                                                                                                                                                                                                                             

За обекта има издадено Разрешение за строеж  № 52/13.05.2016 г. от Главния архитект на  СО район „Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад