Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 02.11.2018г. „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещите в общинските детски градини и  детски ясли на територията на Столична община – район „Подуяне““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9082107

Номер: 1000398

Дата на публикуване: 19/10/2018

С Обява №РПД18-ДИ05-271/19.10.2018г. за събиране на оферти е открито възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на медицинските специалисти, работещите в общинските детски градини и  детски ясли на територията на Столична община – район „Подуяне““. Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП - Чрез събиране на оферти с обява. Срокът за получаване на офертите е до 17.00ч. на 29.10.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 30.10.2018г. от 10.30ч. в гр. София, ул. "Плакалница" №51, ет. 3, зала 321. Информация за публикуване на обявате има в портала на АОП и преписката е регистрирана под номер 9082107.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях
Назад