Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Конструктивно-укрепителни работи и основен ремонт на покрив на административна сграда-кметство, здравна служба и читалище, с.Негован, район „Нови Искър“- Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083366

Номер: 1000407

Дата на публикуване: 21/11/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на Възложителя, който да изпълни конструктивно-укрепителни работи и основен ремонт на покрив на административна сграда - кметство, здравна служба и читалище, с.Негован, район „Нови Искър“- Столична община.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

• При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в  т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад